Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai

Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai thống nhất với trung tâm dịch vụ ký hợp đồng vệ sinh trụ sở thường xuyên và chăm sóc, cắt tỉa cây với Công ty TNHH môi trường công nghiệp Hoàng Yến.Ngành dân số Lào Cai tập trung cao độ 

Trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thu thập, quản lý thông tin chuyên ngành dân số thực hiện theo Quyết định số 03/2005/QĐ - DSGD&TE ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã góp phần quan trọng để các cấp, các ngành quản lý cũng như hoạch định chính sách về dân số nói riêng và về dân số, gia đình và trẻ em nói chung. Kết quả thu thập thông tin về dân số, gia đình và trẻ em đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chuyên môn có căn cứ chính xác để đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở mỗi địa phương xây dựng cũng như điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em nói riêng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Nhằm nâng cao chất lượng số liệu quản lý dân cư, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đã ban hành Kế hoạch số 03/KH- TCDS ngày 28/1/2011 về việc đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số - kế hoạch hoá gia đình. Mục tiêu của việc đổi sổ nhằm rà soát, thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu về dân số, đồng thời hoàn thiện phần mềm quản trị và cập nhật kho dữ liệu điện tử về dân số - kế hoạch hoá gia đình, từ đó thiết lập hệ thống báo cáo thống kê dân số - kế hoạch hoá gia đình điện tử sử dụng trong toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Dân số - kế hoạch hoá gia đình Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS - KKHGĐ) của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về DS - KKHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quy định, Ban Chỉ đạo DS - KHHGĐ các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác đổi sổ ghi chép ban đầu về DS - KKHGĐ của địa phương mình theo Kế hoạch số 11/KH - BCĐ ngày 09/3/2011 của Ban Chỉ đạo DS - KHHGĐ tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo DS - KHHGĐ tỉnh, Chi cục DS - KHHGĐ đã phối hợp với Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành phố tổ chức 50 lớp tập huấn nghiệp vụ đổi sổ hộ cho 2.506 cộng tác viên, trạm trưởng Trạm y tế xã; cán bộ dân số xã và Trưởng ban DS - KHHGĐ xã. Thông qua các lớp tập huấn nhằm tạo sự thống nhất cao về phương pháp và kỹ năng thu thập thông tin cũng như quy trình thực hiện đổi sổ. Nhận thức được vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác đổi sổ ghi chép ban đầu, nhiều địa phương đã hỗ trợ nguồn lực để thực hiện như: huyện Bát Xát hỗ trợ 33 triệu đồng, huyện Bảo Thắng hỗ trợ 20 triệu đồng, huyện Sa Pa hỗ trợ 15 triệu đồng... Cùng với việc quan tâm của chính quyền các địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở không quản ngại khó khăn, tích cực làm thêm giờ để thực hiện kế hoạch đề ra. Đến ngày 31/5/2011, toàn tỉnh đã rà soát thu thập thông tin được 100% số hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; cập nhật hoàn thiện thông tin được 111/164 xã, phường, thị trấn vào 9/9 kho dữ liệu điện tử cấp huyện, đạt 68% kế hoạch của hoạt động này. Các huyện hoàn thành kế hoạch cao so với toàn tỉnh là: Sa Pa đạt 100% kế hoạch; Mường Khương đạt 94% kế hoạch; Bắc Hà đạt 81% kế hoạch,...

Trong quá trình thực hiện đổi sổ hộ hộ gia đình, ngành dân số của tỉnh đã vượt qua rất nhiều khó khăn như: thời tiết rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến việc thập thông tin của cộng tác viên; trang thiết bị, phần mềm tin học chưa đồng bộ và vận hành còn có những chục chặc nhất định; đội ngũ cán bộ có nhiều cộng tác viên mới còn thiếu kinh nghiệm và hạn chế về nghiệp vụ,... Nhưng với những kết quả đã đạt được khẳng định sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ những người làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả ban đầu đã đạt được là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử về DS - KHHGĐ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách của ngành nói riêng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Theo Cổng thôn tin điện tử Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Tin khác

Công ty TNHH môi trường Công nghiệp Hoàng Yến

Trụ sở: SN 254 Đường Điện Biên - P. Duyên Hải - TP Lào Cai -Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0230717000 Hotline:  0903181666

Website: vesinhcongnghieplaocai.vn